Juridische kennisgeving en privacybeleid

Deze website is eigendom van BLISSCARE, S.L. met NIF nº B66806290 en adres Avda. Generalitat 48, Bajos 08780 Pallejà (Barcelona) en ingeschreven in het Mercantile Register van Barcelona op Blad B488592 Deel 45461 Opschrift .1

Voor om het even welk onderzoek of voorstel, gelieve ons bij de e-mail te contacteren: info@blisscare.es

Deze website valt onder de uitsluitend in Spanje geldende regelgeving, waaraan zowel onderdanen als buitenlanders die deze website gebruiken, zijn onderworpen.

De toegang tot onze website door de GEBRUIKER is gratis en is onderworpen aan de voorafgaande lezing en volledige, uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN die van kracht zijn op het moment van de toegang en die wij u vragen aandachtig te lezen. De GEBRUIKER aanvaardt en onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de algemene gebruiksvoorwaarden van ons portaal, de inhoud ervan of de diensten die erop worden aangeboden. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient hij af te zien van het gebruik van dit portaal en van het werken via dit portaal.

Wij kunnen te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van onze website wijzigen, diensten uitbreiden of inkrimpen, en zelfs van het netwerk verwijderen, evenals de aangeboden diensten en inhoud.

 

A. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud, teksten, afbeeldingen, merken en broncodes zijn ons eigendom of eigendom van derden van wie wij de exploitatierechten hebben verworven, en worden beschermd door Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten.

De gebruiker heeft alleen recht op privé-gebruik van hetzelfde, zonder winstoogmerk, en heeft uitdrukkelijke toestemming nodig om het te wijzigen, te reproduceren, te exploiteren, te distribueren of enig recht uit te oefenen dat aan de eigenaar toebehoort.

 

B. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG

De toegang tot onze website is gratis en vereist geen voorafgaande inschrijving of registratie.

Het verzenden van persoonlijke gegevens impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van ons privacybeleid.

De gebruiker moet zich toegang verschaffen tot onze website in overeenstemming met de goede trouw, de regels van de openbare orde en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De toegang tot onze website geschiedt uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker, die in alle gevallen aansprakelijk zal zijn voor eventuele schade die aan derden of aan ons kan worden toegebracht.

Rekening houdend met de onmogelijkheid om de informatie, inhoud en diensten op andere websites te controleren die toegankelijk zijn via de links die onze website ter beschikking stelt, informeren wij u dat wij vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze websites, buiten ons bedrijf, door de gebruiker.

 

C. PRIVACY BELEID

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn fundamentele waarden van BLISSCARE, S.L. en daarom zetten wij ons in om de privacy van de Gebruiker te allen tijde te garanderen en geen onnodige informatie te verzamelen. Hieronder verstrekken wij u alle nodige informatie over ons Privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarbij wij uitleg geven:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
 • Voor welke doeleinden wij de gegevens verzamelen die wij van u vragen.
 • Wat is de legitimiteit voor zijn behandeling.
 • Hoe lang we ze houden.
 • Aan welke ontvangers uw gegevens worden meegedeeld.
 • Wat uw rechten zijn.

1. VERANTWOORDELIJK:

Zie de gegevens in de koptekst.

 

2. DE DOELEINDEN, DE RECHTMATIGHEID EN DE INSTANDHOUDING VAN DE VERWERKING VAN DE DOORGEGEVEN GEGEVENS:

 • CONTACT FORM.

Doel: Om u een middel te bieden om contact met ons op te nemen en uw verzoeken om informatie te beantwoorden, alsook om u mededelingen over onze producten en diensten te sturen, onder meer via elektronische weg (e-mail, sms, enz.), indien u het vakje “aanvaarden” aanvinkt.

Legitimatie: De toestemming van de gebruiker wanneer hij ons via ons contactformulier om informatie vraagt en het vakje aanvinkt om de verzending van informatie te aanvaarden.

Behoud: Zodra uw verzoek via ons formulier is afgehandeld of per e-mail is beantwoord, indien dit geen nieuwe behandeling heeft gegenereerd, en in het geval u ermee hebt ingestemd commerciële mailings te ontvangen, totdat u verzoekt u hiervoor uit te schrijven.

 • HET VERSTUREN VAN E-MAILS.

Doel: Om uw verzoeken om informatie te beantwoorden, uw verzoeken te behandelen en uw vragen of twijfels te beantwoorden. Indien wij uw Curriculum Vitae ontvangen, kunnen uw persoonlijke en curriculaire gegevens deel uitmaken van onze databases met het oog op deelname aan onze huidige en toekomstige selectieprocedures.

Legitimatie: De toestemming van de gebruiker bij het aanvragen van informatie bij ons via e-mail adres of het toesturen van zijn gegevens en CV om deel te nemen aan onze selectieprocessen.

Behoud: Zodra uw verzoek per e-mail is beantwoord, als het geen nieuwe behandeling heeft gegenereerd. In geval van ontvangst van uw cv kunnen uw gegevens maximaal één jaar worden bewaard met het oog op toekomstige selectieprocedures.

 • INSCHRIJVINGSFORMULIER.

Doel: Om u als gebruiker te registreren en u toegang te verlenen tot de diensten die zijn voorbehouden aan geregistreerde gebruikers van onze website, alsmede om u commerciële mededelingen te sturen over onze producten en diensten, onder meer langs elektronische weg.

Legitimatie: Toestemming van de gebruiker en rechtmatig belang van de verantwoordelijke partij om haar gebruikers/klanten op de hoogte te houden van haar producten en diensten.

Behoud: Totdat de geregistreerde gebruiker verzoekt zich uit te schrijven en daarna gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Zolang u geen gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen commerciële mailings.

 • AANKOOP FORMULIER.

Doel: a. Voor het verwerken en beheren van de aankoop, de levering van uw bestelling en de afgeleide administratieve taken. b. U informatie en mededelingen te sturen over onze producten en diensten, ook langs elektronische weg.

Legitimatie: a. Uitvoering van het verkoopcontract. b. Legitiem belang van de verantwoordelijke partij om haar klanten op de hoogte te houden van haar producten en diensten.

Behoud: a. Voor de duur van de contractuele relatie en, na afloop daarvan, gedurende de wettelijk vereiste bewaartermijnen om aan eventuele aansprakelijkheden te voldoen. b. Zolang u geen gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen commerciële mailings of van uw recht om uw persoonsgegevens te annuleren.

 • ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

Doel: Verzenden van onze commerciële nieuwsbrief en informatieve en publicitaire mededelingen over onze producten of diensten die voor u van belang zijn, onder meer via elektronische weg.

Legitimatie: De toestemming van de gebruiker door zich in te schrijven voor onze commerciële mailings en/of nieuwsbrieven.

Behoud: Totdat u verzoekt om u uit te schrijven van onze commerciële mailings.

 • OPMERKING FORM.

Doel: Om uw commentaar te publiceren in de geactiveerde secties van de website.

Legitimatie: Toestemming van de betrokkene door inzending van zijn persoonsgegevens en commentaar in de desbetreffende publicatie.

Behoud: Zolang de publicatie in de geactiveerde rubriek op de website wordt gepubliceerd.

Verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking.

Voor het verstrekken van persoonsgegevens is een minimumleeftijd van 14 jaar vereist of, indien van toepassing, voldoende handelingsbekwaamheid.

De gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw verzoeken te behandelen en/of u de diensten te verlenen die u kunt contracteren; als u ze niet verstrekt, zullen wij u dus niet correct kunnen begeleiden of u de gevraagde dienst kunnen verlenen.

 

3. ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting daartoe bestaat.

De persoonsgegevens die in de geactiveerde delen van de website worden gepubliceerd, zijn openbaar voor de rest van de gebruikers.

 

4. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS.

Eenieder kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, wanneer deze is gegeven voor de verwerking van zijn gegevens. In geen geval stelt de intrekking van deze toestemming de uitvoering van het abonnementscontract of de eerder tot stand gebrachte relaties afhankelijk.

U kunt ook de volgende rechten uitoefenen:

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of deze te rectificeren wanneer ze onjuist zijn.
 • te verzoeken dat deze gegevens worden gewist wanneer zij, onder meer, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • In bepaalde omstandigheden een beperking van uw behandeling te vragen.
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
 • Verzoek om gegevensoverdraagbaarheid in de in de regelgeving bepaalde gevallen.
 • Andere in de toepasselijke regelgeving erkende rechten.

Waar en hoe vraagt u uw rechten aan: Door te schrijven naar de verantwoordelijke persoon op het post- of e-mailadres (vermeld in deel A), onder vermelding van de referentie “Persoonsgegevens”, met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen en met betrekking tot welke persoonsgegevens.

Indien u het niet eens bent met het bedrijf over de verwerking van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij het agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

 

5. BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, delen wij u mee dat wij alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking of toegang.

 

6. HET BIJWERKEN VAN UW GEGEVENS

Het is belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van elke wijziging in uw persoonsgegevens, zodat wij uw persoonsgegevens actueel kunnen houden; anders zijn wij niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens die u aan derden verstrekt via links op onze website.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd om ze aan te passen aan wijzigingen die zich voordoen op onze website, alsook aan wetswijzigingen of wijzigingen in de jurisprudentie inzake persoonsgegevens die zich voordoen, zodat het moet worden gelezen, telkens wanneer u ons uw gegevens via deze website verstrekt.

 

D. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Door deze website ter beschikking te stellen van de gebruiker willen wij een kwaliteitsdienst aanbieden, waarbij wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het ter beschikking stellen ervan, alsmede bij de gebruikte technologische middelen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van virussen en andere elementen die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan het computersysteem van de gebruiker.

Wij garanderen niet dat de dienst ononderbroken en ononderbroken beschikbaar zal zijn.

Het is de GEBRUIKER verboden op ons portaal handelingen te verrichten die een overmatige belasting van onze computersystemen veroorzaken, alsmede het inbrengen van virussen, of het installeren van robots, of software die de normale werking van onze website wijzigt, of uiteindelijk schade kan toebrengen aan onze computersystemen.

De GEBRUIKER neemt alle verantwoordelijkheid op zich die voortvloeit uit het gebruik van onze website.

De GEBRUIKER erkent dat hij alle informatie betreffende de gebruiksvoorwaarden van ons portaal heeft begrepen, en erkent dat deze volstaan om de fout erin uit te sluiten, en aanvaardt ze dus volledig en uitdrukkelijk.

0
  0
  Carrito